Fakta Ikon

Fakta om forurening med spildevand i Øresund

På et almindeligt år hældes der direkte fra kloakkerne 650.000
kubikmeter eller 650 millioner liter urenset spildevand i
Øresund. På tre år svarer det til hele Bagsværd Sø.

Spildevandet udledes fra kloakkerne til Øresund hver gang det
regner meget. Dette kaldes overløb og sker fordi kloaknettet
overbelastes og man vil forhindre, at spildevand kommer op i
folks huse eller ud på gaden. Herudover udledes spildevand
direkte i Øresund, hvis der er behov for at lukke en ellere flere
kloakledninger.

Kilde: TV2 Lorry - 25. maj 2020

Hovedstadens kloaknet blev færdigbygget i 1880 og er mere end 130 år gammelt.

Kilde: Ingeniøren -Da kloakkerne kom til København

Spildevand udgør den største kilde til forurening i Øresund. Udledning af spildevand står for 80-90 procent af det danske bidrag af kvælstof til Øresund.

I resten af landet er det landbruget, der står for den største kilde til forurening af vand.

Kilde: Ingeniøren og Miljøministerens svar  til SFs miljøordfører Carl Valentin

Spildevand og overløb indeholder næringsstoffer, som påvirker muslinger, fisk, tangplanter og havets øvrige natur. Næringsstofferne får algerne til at vokse, og efterfølgende kan der komme iltsvind, når algerne bliver nedbrudt.

Indholdet af organisk stof i spildevandet lægger sig som slam på bunden og kan give et iltforbrug, når det nedbrydes. 

Problemet er størst om sommeren, hvor algerne på grund af ideelle temperatur- og lysforhold vokser mest, og hvor der normalt er for få næringsstoffer til, at algerne kan vokse.

Kilde: Miljøstyrelsen - Forstå spildevand og overløb

Forurening med spildevand har kvalt livet flere steder i Øresund. TV2 Lorry kunne dokumentere såkaldte liglagen af døde alger på bunden af Øresund.

Liglagen på bunden af Øresund
Kilde: TV2 Lorry – Nyhedsudsendelse 29. maj 202

På grund af e-coli bakterier er spildevand sundhedsskadeligt for alle der bruger Øresund; badegæster, dykkere, fiskere. Herudover skader det klimaet, når planter på havbunden kvæles af forurening, fordi de ikke optager CO2

Kilde: Miljøstyrelsen - Forstå spildevand og overløb

Det vil koste over 50 milliarder kr. at indføre separatkloakering i hovedstadsregionen, så regnvand og spildevand holdes for sig. Separatkloakering betyder, at det kun er regnvand, der udledes i Øresund, når kloakkerne overbelastes af et større regnskyl.

Kilde: Miljøministerens talepapir ved samråd i maj 2020

På nuværende tidspunkt (august 2020) er der ikke politisk opbakning til at finansiere 50 milliarder kroner til stoppe udledning af spildevand i Øresund. 

Direkte adspurgt om hvad regeringen vil gøre, svarer miljøministeren, at Regeringen kun arbejder for at få bedre data samt overvejer afgifter til spildevandsselskaberne. Regeringen har altså ikke planer om at finde penge til at stoppe forureningen i Øresund. 

Kilde: Miljøministerens svar  til SFs miljøordfører Carl Valentin

Et af Danmarks mest miljøbevidste partier, Enhedslisten, offentliggjorde i maj 2020 en naturplan for 30 milliarder kroner. I planen er der ingen penge til at stoppe udledning af spildevand i Øresund.

Kilde: Enhedslistens plan for genopretning af naturen i Danmark (maj 2020)  

Rapporter, dokumenter og artikler

COWI – maj 2017 – Udarbejdelse af spildevandsindsatsprogrammer til reduktion af kvælstofbelastningen i 4 spildevandsbelastede kystvandoplande [link]

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 917 (MOF alm. del) stillet 26. maj 2020 efter ønske fra Carl Valentin (SF). [link]

Miljøministerens talepapir ved samråd i Folketinget – maj 2020 [link]

Miljøstyrelsen: Forstå overløb – hvorfor er der spildevand i havet? [link]

Ingeniøren – Dansk svineri i Øresund kommer fra spildevand ikke landbrug [link]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Rul til toppen